Pályázati felhívás a Dávid Király Kollégium intézményvezető-helyettesi posztjára

A Budapesti Zsidó Hitközség pályázatot hirdet a Dávid Király Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.01.01-2026.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
1143 Budapest, Tábornok utca 24.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető munkájának támogatása, helyettesítése távollét esetén, kapcsolattartás, pályázatok, jogszabályok követése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában részvétel. A köznevelésben használatos online rendszerek működtetése. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg, feladatkörébe tartozó ügyekben önállóan jár el. Az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása. Feladata az operatív irányítás azokon a területeken, amelyeket munkaköri leírás tartalmaz.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIIL 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, az intézmény költségvetésének figyelembevételéve kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:
• egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszerérő és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ban foglaltakat is figyelembe véve,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• zsidó vallás iránti elkötelezettség, a hagyományok alapos ismerete,
• kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség,
• a köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó különös eljárásjogi szabályok és az egyházi fenntartású oktatási intézmények különös szabályainak ismerete,
• felhasználói szintű informatikai ismeretek, ideértve a hagyományos irodai szoftvereken túlmenően az oktatási felületeket is (eKRÉTA, Google Classroom),
• legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• kollégiumban vagy más oktatási intézményben szerzett felsővezetői szakmai gyakorlat
• tárgyalási szintű angol nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
• a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajza,
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salusinszky András intézményvezető nyújt, a kollegium@bzsh.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton, a BZSH Dávid Király Kollégium igazgatójának a kollegium@bzsh.hu e-mail címere, legkésőbb a benyújtási határidő napján, 2021. november 30. 14.00 óráig. (Fel kell tüntetni a beosztás megnevezését: intézményvezető-helyettes.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követően az igazgató dönt és a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatójával jóváhagyatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) honlapja
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidőjétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázat kiírója megsemmisíti.

2021, nov, 04