Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium

A Budapesti Zsidó Hitközség közadakozásból épült iskolája a mai Radnóti Miklós Gimnázium épületében 1919-ben nyitotta meg kapuit. A vészkorszak idején azonban az épületet rekvirálták, majd a háború után a zsidó közösség létszáma annyira megfogyatkozott, hogy nem tudta megtölteni a 20-as években még ultramodernnek számító gyönyörű épületet, amelyet aztán államosítottak is. A zsidó gimnázium így a mai rabbiképző épületébe költözött, és a 60-as években felvette az Anna Frank nevet. A 90-es években felmerült egy olyan zsidó iskola gondolata, amelyben első osztálytól egészen az érettségiig zsidó szellemiségben, zsidó iskolában tanulhatnak a diákok. 1998-ban Scheiber Sándor nevét felvéve új épületben folytatta működését közösségünk iskolája. A 2020/2021. tanévben már 480 tanuló családja választotta a hatosztályos általános iskola, gimnáziumi nyelvi előkészítő és hatosztályos gimnáziumi képzést nyújtó intézményünket.

 

Az iskola elkötelezett a magyarországi neológ zsidóság hagyományainak és értékeinek megőrzése és továbbadása mellett. Ezenfelül kiemelt célja, hogy az iskola tanulói erősítsék a zsinagógai közösségeket, illetve, hogy olyan héber nyelvi ismereteket szerezzenek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a zsidó kultúra és hagyomány avatott ismerői legyenek. Héber nyelvet 1-3 osztályos kisdiákok szakkör formájában a nemzetközi TalAm módszerrel, míg 4. osztálytól az angol nyelv mellett második idegen nyelvként tanulják.

Judaisztika és vallási ismereteket első osztálytól heti rendszerességgel tanulnak minden évfolyamon a diákok. Diákjaink az országos és nemzetközi bibliaversenyen minden évben dobogós helyezést érnek el. A gimnazisták történelem és magyar irodalom tantárgyak keretében kiemeleten foglalkoznak a zsidó történelemmel és irodalmi alakokkal. 2021-től az iskola vezetésében helyet kapott a vallási igazgató, akinek kiemelt feladata a tanulók mindennapi hitéletének szervezése, a tanító jellegű szombatfogadások osztály és iskolaközösségi szervezése. Kapcsolatban állunk különböző külföldi zsidó szervezetekkel is, melyeken keresztül lehetőséget biztosítunk diákjaink számára külföldi zsidó közösségek életébe való betekintésre, diákok számára szervezett magas szintű képzésekre, más iskolákkal való együttműködés kialakítására, különböző nagyszabású, határokon átívelő projektekben való részvételre. A zsidó ünnepek közös megülése, a reggeli ima, a szombatfogadás, a közös zsinagógalátogatások, illetve a héber és a judaisztika tantárgyak tanulása mellett kiemelt figyelem van a közismereti tárgyakon is, diákjaink túlnyomó többsége hazai vagy külföldi egyetemeken tanul tovább.

Iskolánk alapító okiratában megfogalmazódik, hogy a „Scheiber” vállaltan integráló intézmény, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy rendkívül tehetséges diákjaink között fogadunk sajátos nevelési igényű, nehézségekkel küzdő tanulókat, mozgás-, hallás-, illetve látássérült diákokat, akik eltérő szocio-kulturális közegből érkeznek hozzánk. Iskolánk leképezi az egész magyar társadalmat, szinte nem létezik olyan kisebbség, amely ne képviseltetné magát falaink között. Örvendetesnek tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekek sokszínű közösséget alkotnak, mert ez segítheti őket, hogy későbbi életük során is otthonosan mozogjanak az őket körülvevő világban.  Ezekhez a pedagógiai célokhoz igazítjuk oktatási-nevelési módszereinket is; minden lehetséges eszközzel támogatjuk diákjaink egyéni tanulási útjait, a tanítás-tanulás során figyelembe vesszük diákjaink egyéni képességeit és tanulási igényeit, ugyanakkor fontosnak tartjuk a kooperatív, a diákok együttműködésére építő módszerek alkalmazását is a tanórákon. Ebben a munkában nagy szerepet vállalnak a pedagógusainkkal együttműködő segítő szakembereink (fejlesztő- és gyógypedagógusok és iskolapszichológusok). Az épület folyamatosan megújuló eszközei (projektor, számítógép, wifi minden tanteremben, stb.) megteremtik a korszerű oktatási módszerek alkalmazásának technikai feltételeit.

Az egészséges versengés mellett, elsősorban az együttműködést támogatjuk; egymást segítő, támogató, együttműködni képes, a körülöttük lévő világra és emberekre kíváncsi felnőtteket nevelünk, akik nem csak intellektuálisan állják meg helyüket az élet bármely területén, hanem képesek a közösség, ezen belül a hagyományőrző zsidó közösség tagjaként működve felelős döntéseket hozni, és vállalni azok következményeit is. Smot könyvében (10:9) olvassuk azt a verset, amely talán mindennél pontosabban foglalja össze a „Scheiber” legfontosabb küldetését: „Ifjainkkal és véneinkkel megyünk – felelte Mózes – fiainkkal és leányainkkal…megyünk, mert ünnepet ülünk az Ö-rökkévalónak”. Legfontosabb célunk, hogy a nálunk végzett gyerekek a zsidó hagyományt ismerjék és szeressék, és emellett olyan ismeretanyag birtokában hagyják el az érettségit követően iskolánkat, amely alkalmassá teszi őket, hogy az élet minden területén megállják a helyüket. Ezáltal lehetünk az Örökkévaló és a magyarországi zsidó közösség közös ünnepének letéteményesei.

Cím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.
Telefon: Titkárság: 06 1 469 0280
Pénztár: 06 1 469 0281
E-mail: scheiber@scheiber.hu
Igazgató: Kovács Bernadett